Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Książki

W sekcji tej zaprezentowano książki wydane przez pracowników KatedryTytułZASTOSOWANIE METOD STATYSTYCZNYCH DO POPRAWY JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

AutorMariusz Benesz

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2017 Kraków
ISBN 978-83-7464-991-9
O książce
Jednym z aktualnych problemów elektroenergetyki jest sprostanie rosnącym wymaganiom odbiorców energii elektrycznej w zakresie jakości jej dostawy, która utożsamiana jest dwoma aspektami: jakością napięcia oraz niezawodnością dostawy energii elektrycznej. W problematykę tą wpisuje się niniejsza monografia, która porusza te zagadnienia w aspekcie poprawy niezawodności systemu elektroenergetycznego.

Spis Treści PDF
TytułTECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ
PODSTAWY TEORETYCZNE I LABORATORIUM

AutorBarbara Florkowska, Jakub Furgał

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2017 Kraków
ISBN 978-83-7464-925-4
O książce
Technika wysokich napięć jest dziedziną prac badawczych odgrywających zasadniczą rolę we wszystkich działach elektrotechniki: w wytwarzaniu, przesyłaniu i rozdziale energii elektrycznej. Podręcznik w części teoretycznej zawiera zbiór zagadnień z problematyki wysokonapięciowej skorelowanej z programi zajęć dydaktycznych w Laboratorium Wysokich Napięć Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W części eksperymentalnej znajdują się zalecenia co do sposobu wykonywania badań podczas zajęć laboratoryjnych, opracowania wyników badań i sprawozdania z zajęć.

Spis Treści PDF
TytułDiagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych

Autorzy:Barbara Florkowska

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2016 Kraków, wydanie: 2, poprawione, uzupelnione
ISBN 978-83-7464-833-2
O książce
W książce omówiono podstawy teoretyczne procesów przemian w strukturach wysokonapięciowych układów izolacyjnych w warunkach narażeń eksploatacyjnych oraz aspekty techniczne metod badań urządzeń elektroenergetycznych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i inżynierów elektroenergetyków.

Spis Treści PDF
TytułZADANIA Z ELEKTROTECHNIKI, część I

AutorAndrzej Miga, Agnieszka Wantuch

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2016 Kraków
ISBN 978-83-7464-904-9
O książce
Skrypt przeznaczony jest dla studentów wydziałów nieelektrycznych, może też być pomocny w ćwiczeniach rachunkowych z teorii obwodów dla studentów kierunków elektrotechniki i elektroniki. Zawiera sześćdziesiąt oryginalnych zadań z zakresu analizy obwodów elektrycznych prądu stałego. Odpowiednie dobranie parametrów umożliwia rozwiązywanie zadań w pamięci. Istotne są również wskazówki dotyczące metod rozwiązania poszczególnych zadań, pełne opisy tych rozwiązań.

Spis Treści PDF
TytułModelowanie rozkładu temperatury i pola elektromagnetycznego w hipertermii o częstotliwości radiowej i mikrofalowej

AutorPiotr Gas

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2016 Kraków
ISBN 978-83-7464-892-9
O książce
Monografia stanowi próbę poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie hipertermii onkologicznej. Autor nie tylko w szeroki sposób przedstawia zasadniczą wiedzę na temat nowotworów i terapeutycznego wykorzystania ciepła, ale przede wszystkim skupia się na problemie modelowania zjawiska hipertermii elektromagnetycznej. Zaproponowane przez autora modele zostały zdefiniowane przez sprzężone równania pola elektromagnetycznego i pola temperatury oraz ocenione znanymi metodami symulacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem metody elementów skończonych. Najwięcej uwagi autor poświęcił technikom miejscowego grzania guza z użyciem anten mikrofalowych oraz z wykorzystaniem nanocząsteczek magnetycznych.

Spis Treści PDF
TytułObliczanie sił i momentów w zjawiskach dielektroforezy i magnetoforezy

AutorEugeniusz Kurgan

WydawnictwoBEL Studio Sp. z o.o.
Rok i miejsce wydania2013 Warszawa
ISBN 978-83-7798-073-6
O książce
Głównym celem monografii jest opracowanie metod numerycznego obliczania sił i momentów działających na cząstki o wymiarach rzędu miko- oraz nanometrów o własnościach dielektrycznych lub magnetycznych w oparciu o równoważny moment dielektryczny lub magnetyczny oraz tensor naprężeń Maxwella. Do rozwiązania równań polowych opisujących rozkład pola elektromagnetycznego w analizowanych strukturach wykorzystano metodę elementów skończonych. W analizie zjawisk dielektroforezy i magnetoforezy metodą równoważnego dipola wyprowadzono odpowiednie wzory umożliwiające w łatwy, choć przybliżony sposób, obliczanie sił i momentów działających na cząsteczkę. Metoda oparta na tensorze naprężeń Maxwella pozwala na dokładne znajdowanie wartości sił i momentów, lecz kosztem skomplikowania obliczeń numerycznych. Rozważono przy tym dielektroforezę i magnetoforezę przy wymuszeniach polem stałym w czasie, jak i sinusoidalnie zmiennym. Na końcu podano istotne, z praktycznego punktu widzenia, wzory na zastępcze wartości współczynników przenikalności elektrycznej, magnetycznej i przewodności elektrycznej mieszanin i koloidów. Wszystkie problemy są ilustrowane odpowiednimi przykładami.

Spis Treści PDF
TytułHigh Frequency Methods for Condition Assessment of Transformers and Electrical Machines

Autorzy:Marek Florkowski, Jakub Furgał

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2013 Kraków
ISBN 978-83-7464-614-7
O książce
Monografia dotyczy zagadnień oddziaływania narażeń eksploatacyjnych na struktury wewnętrzne transformatorów i maszyn elektrycznych oraz możliwości oceny ich stanu metodami wysokoczęstotliwościowymi. Przedstawione zostały w niej, z uwzględnieniem literatury przedmiotu, oryginalne wyniki badań własnych autorów, w tym: analizy zjawisk wysokoczęstotliwościowych i rezonansowych występujących w uzwojeniach transformatorów i maszyn elektrycznych poddawanych działaniu szybkozmiennych udarów napięciowych powstających w sieciach elektrycznych, badania eksperymentalne z zastosowaniem metod wysokoczęstotliwościowych oraz komputerowe badania symulacyjne.

Spis Treści PDF
Fragment Książki PDF
TytułImpact of fast transient phenomena on electrical insulation systems

Autorzy:Barbara Florkowska, Marek Florkowski, Jakub Furgał, Józef Roehrich, Paweł Zydroń

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2012 Kraków
ISBN 978-83-7464-480-8
O książce
Monografia dotyczy zjawisk przejściowych powstających podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz ich oddziaływania na układy izolacyjne tych urządzeń. Jest to zespół narażeń elektrycznych przepięciowych, zarówno losowych, jak i zdeterminowanych parametrami znamionowymi napięć zasilających. Narażenia tego typu w warunkach pracy urządzeń elektrycznych ograniczają ich niezawodność i planowany czas pracy, są też przyczyną degradacji materiałów w układach izolacyjnych, przy czym intensywność i dynamika tych procesów zależą od poziomu natężenia pola elektrycznego, jego przebiegu czasowego i częstotliwości. Treścią monografii są analizy teoretyczne i wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez zespół Autorów w ramach realizowanego w latach 2008–2011 projektu rozwojowego i umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Intencją Autorów prac badawczych przedstawionych w monografii było, aby otrzymane wyniki poszerzyły wiedzę o mechanizmach narażeń szybkozmiennych, przyczyniły się do poprawy konstrukcji urządzeń elektroenergetycznych, a także pozwoliły na ulepszenie standardów w tej dziedzinie i zaleceń w zakresie technologii układów izolacyjnych.

Spis Treści PDF
Fragment Książki PDF
TytułINŻYNIERIA MATERIAŁOWA W ELEKTROTECHNICE

Autorzy:Barbara Florkowska,Jakub Furgał, Paweł Zydroń

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2012 Kraków
ISBN 978-83-7464-521-8
O książce
Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawiera materiały pomocnicze do dwudziestu ćwiczeń laborato­ryjnych w ramach przedmiotu inżynieria materiałowa w elektrotechnice. Ćwiczenia obejmują problematykę podstawowych grup materiałów stosowanych w elektrotechnice: przewo­dzących, elektroizolacyjnych, półprzewodników i magnetycznych. W opisie każdego ćwi­czenia znajdują się następujące hasła: charakterystyka i cel ćwiczenia, wprowadze­nie teoretyczne, wykonanie ćwiczenia (program ćwiczenia, metody pomiarowe, opracowanie wyników), sprawozdanie, literatura. Poszczególne ćwiczenia kończą się przykładami zadań i pytań kontrolnych.

Spis Treści PDF
TytułSYGNAŁY PROBIERCZE I POMIAROWE W TECHNICE WYSOKICH NAPIĘĆ I DIAGNOSTYCE WYSOKONAPIĘCIOWYCH UKŁADÓW IZOLACYJNYCH

Autorzy:Paweł Zydroń

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2011 Kraków
ISBN 978-83-7464-428-0
O książce ---

TytułMATERIAŁY ELEKTROTECHNICZNE PODSTAWY TEORETYCZNE I ZASTOSOWANIA

Autorzy:Barbara Florkowska, Jakub Furgał, Marek Szczerbiński, Romuald Włodek, Paweł Zydroń

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2010 Kraków
ISBN 978-83-7464-374-0
O książce
Podręcznik wyróżniony na XV Targach Książki w Krakowie w organizowanym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki.

Spis Treści PDF
Fragment Książki PDF
TytułDiagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych

Autorzy:Barbara Florkowska

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2009 Kraków
ISBN 978-83-7464-193-7
O książce
W książce omówiono podstawy teoretyczne procesów przemian w strukturach wysokonapięciowych układów izolacyjnych w warunkach narażeń eksploatacyjnych oraz aspekty techniczne metod badań urządzeń elektroenergetycznych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i inżynierów elektroenergetyków.

TytułELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM W PRZYKŁADACH I ZADANIACH

Autorzy:Antoni Cieśla

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2008 Kraków
ISBN 978-83-7464-204-0
O książce
Autor tej ksiązki stopniowo przekazuje uczącym się wiedzę z zakresu elektryczności i magnetyzmu w ujęciu polowym. Podręcznik zawiera przykłady i zadania z podstawowych działów elektromagnetyzmu. Kazdy z rozdziałów zawiera wstęp teoretyczny. Pojawiające się zagadnienia zilustrowane zostały przykładami teoretycznymi.

Spis Treści PDF
TytułMODELOWANIE PROCEDUR DIAGNOSTYCZNYCH W EKSPLOATACJI UKŁADÓW IZOLACYJNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Autorzy:Barbara Florkowska, Szczepan Moskwa, Wiesław Nowak, Romuald Włodek

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2006 Kraków
ISBN 83-7464-081-2
Spis Treści PDF
TytułWytrzymałość elektryczna gazowych układów izolacyjnych wysokich napięć

Autorzy:Barbara Florkowska

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2003 Kraków
ISBN 978-83-7464-480-8
TytułANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH IZOLACJI TRANSFORMATORA CHRONIONEGO ISKIERNIKOWYMI I BEZISKIERNIKOWYMI OGRANICZNIKAMI PRZEPIĘĆ

Autorzy:Jakub Furgał

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2003 Kraków
ISSN 0867-6631
O książce
Celem rozważań przeprowadzonych w pracy jest analiza zmian narażeń przepięciowych układu izolacyjnego transformatora, będących konsekwencją zastosowania beziskiernikowych ograniczników przepięć zamiast ograniczników iskiernikowych. Analizę wykonano wykorzystując wyniki obliczeń przepięć w transformatorze, powstających w warunkach eksploatacji. Opracowano model cyfrowy układu transformatora z ogranicznikami przepięć. Zastosowano model uzwojeń transformatora z parametrami skupionymi, wyznaczonymi przy wykorzystaniu zaproponowanych metod. W celu weryfikacji modelu prowadzono badania przepięć w transformatorze.

TytułMechanizmy, pomiary i analiza wyładowań niezupełnych w diagnostyce układów izolacyjnych wysokiego napięcia

Autorzy:Barbara Florkowska, Marek Florkowski, Romuald Włodek, Paweł Zydroń

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2000 Kraków
ISBN 978-83-7464-480-8
TytułWyładowania niezupełne w układach izolacyjnych wysokiego napięcia

Autorzy:Barbara Florkowska

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania1997 Kraków
ISBN 978-83-7464-480-8