Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
Ta strona używa plików cookies.    ROZUMIEM

Książki

W sekcji tej zaprezentowano książki wydane przez pracowników KatedryTytułWYSOKIE NAPIĘCIE W ELEKTROENERGETYCE
WYBRANE ZAGADNIENIA I OBLICZENIA

AutorzyBarbara Florkowska, Romuald Włodek, Marek Florkowski, Maciej Kuniewski

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2020 Kraków
ISBN 978-83-66364-35-6
O książce
Przedstawione w książce wybrane zagadnienia, charakteryzujące rolę i znaczenie techniki wysokich napięć dla rozwoju elektroenergetyki, obejmują analizy teoretyczne i techniczne wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych, odniesione do warunków ich eksploatacji - zarówno znamionowych, jak i zakłóceniowych. Dopełnieniem treści rozdziałów są przykłady obliczeniowe. Wnioski i opisujące je zależności funkcyjne mogą stanowić podstawę zastosowania odpowiednich metod numerycznych w projektowaniu urządzeń elektroenergetycznych. Współczesne techniki informatyczne stwarzają duże możliwości w tym zakresie.

Spis Treści PDF
TytułLINIOWE OBWODY ELEKTRYCZNE
OD TEORII GRAFÓW DO OBWODÓW TRÓJFAZOWYCH

AutorPrzemysław Syrek

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2020 Kraków
ISBN 978-83-66016-48-4
O książce
Teoria obwodów jest bardzo obszernym przedmiotem; podręcznik przedstawia tylko jej wybrane aspekty i ma na celu zapoznanie Czytelnika, w początkowej części, z przykładami rozwiązań prostych zagadnień, aby w końcowej części wprowadzić w temat układów trójfazowych. Pozwoli to na kontynuowanie nauki elektrotechniki i zgłębianie przedmiotów związanych z analizą sieci elektroenergetycznych oraz maszynami elektrycznymi. Podręcznik ma służyć przede wszystkim do ćwiczeń audytoryjnych oraz do samodzielnego rozwiązywania zadań, stąd każdy rozdział oprócz przykładów z rozwiązaniami zawiera zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania. Materiał zawarty w książce może służyć także jako uzupełnienie wykładów dla studentów kierunków nieelektrycznych. Kolejne rozdziały podręcznika można pogrupować w cztery części. Pierwsza poświęcona jest opisowi obwodów prowadzącemu do formułowania stosownych układów równań. W drugiej części przedstawiono wybrane metody analizy obwodu. Trzecia część dotyczy obwodów prądu przemiennego; została tam zaprezentowana tzw. metoda symboliczna, omówiono zjawisko rezonansu w obwodach elektrycznych, a także wprowadzono obwody ze sprzężeniami magnetycznymi. W ostatniej części przedstawiono wybrane aspekty analizy układów trójfazowych oraz zamieszczono dodatek poświęcony analizie obwodów za pomocą środowiska MatLab (fragment wstępu).

Spis Treści PDF
TytułZASTOSOWANIE METOD STATYSTYCZNYCH DO POPRAWY JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

AutorMariusz Benesz

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2017 Kraków
ISBN 978-83-7464-991-9
O książce
Jednym z aktualnych problemów elektroenergetyki jest sprostanie rosnącym wymaganiom odbiorców energii elektrycznej w zakresie jakości jej dostawy, która utożsamiana jest dwoma aspektami: jakością napięcia oraz niezawodnością dostawy energii elektrycznej. W problematykę tą wpisuje się niniejsza monografia, która porusza te zagadnienia w aspekcie poprawy niezawodności systemu elektroenergetycznego.

Spis Treści PDF
TytułTECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ
PODSTAWY TEORETYCZNE I LABORATORIUM

AutorBarbara Florkowska, Jakub Furgał

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2017 Kraków
ISBN 978-83-7464-925-4
O książce
Technika wysokich napięć jest dziedziną prac badawczych odgrywających zasadniczą rolę we wszystkich działach elektrotechniki: w wytwarzaniu, przesyłaniu i rozdziale energii elektrycznej. Podręcznik w części teoretycznej zawiera zbiór zagadnień z problematyki wysokonapięciowej skorelowanej z programi zajęć dydaktycznych w Laboratorium Wysokich Napięć Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W części eksperymentalnej znajdują się zalecenia co do sposobu wykonywania badań podczas zajęć laboratoryjnych, opracowania wyników badań i sprawozdania z zajęć.

Spis Treści PDF
TytułDiagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych

Autorzy:Barbara Florkowska

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2016 Kraków, wydanie: 2, poprawione, uzupelnione
ISBN 978-83-7464-833-2
O książce
W książce omówiono podstawy teoretyczne procesów przemian w strukturach wysokonapięciowych układów izolacyjnych w warunkach narażeń eksploatacyjnych oraz aspekty techniczne metod badań urządzeń elektroenergetycznych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i inżynierów elektroenergetyków.

Spis Treści PDF
TytułZADANIA Z ELEKTROTECHNIKI, część I

AutorAndrzej Miga, Agnieszka Wantuch

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2016 Kraków
ISBN 978-83-7464-904-9
O książce
Skrypt przeznaczony jest dla studentów wydziałów nieelektrycznych, może też być pomocny w ćwiczeniach rachunkowych z teorii obwodów dla studentów kierunków elektrotechniki i elektroniki. Zawiera sześćdziesiąt oryginalnych zadań z zakresu analizy obwodów elektrycznych prądu stałego. Odpowiednie dobranie parametrów umożliwia rozwiązywanie zadań w pamięci. Istotne są również wskazówki dotyczące metod rozwiązania poszczególnych zadań, pełne opisy tych rozwiązań.

Spis Treści PDF
TytułModelowanie rozkładu temperatury i pola elektromagnetycznego w hipertermii o częstotliwości radiowej i mikrofalowej

AutorPiotr Gas

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2016 Kraków
ISBN 978-83-7464-892-9
O książce
Monografia stanowi próbę poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie hipertermii onkologicznej. Autor nie tylko w szeroki sposób przedstawia zasadniczą wiedzę na temat nowotworów i terapeutycznego wykorzystania ciepła, ale przede wszystkim skupia się na problemie modelowania zjawiska hipertermii elektromagnetycznej. Zaproponowane przez autora modele zostały zdefiniowane przez sprzężone równania pola elektromagnetycznego i pola temperatury oraz ocenione znanymi metodami symulacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem metody elementów skończonych. Najwięcej uwagi autor poświęcił technikom miejscowego grzania guza z użyciem anten mikrofalowych oraz z wykorzystaniem nanocząsteczek magnetycznych.

Spis Treści PDF
TytułObliczanie sił i momentów w zjawiskach dielektroforezy i magnetoforezy

AutorEugeniusz Kurgan

WydawnictwoBEL Studio Sp. z o.o.
Rok i miejsce wydania2013 Warszawa
ISBN 978-83-7798-073-6
O książce
Głównym celem monografii jest opracowanie metod numerycznego obliczania sił i momentów działających na cząstki o wymiarach rzędu miko- oraz nanometrów o własnościach dielektrycznych lub magnetycznych w oparciu o równoważny moment dielektryczny lub magnetyczny oraz tensor naprężeń Maxwella. Do rozwiązania równań polowych opisujących rozkład pola elektromagnetycznego w analizowanych strukturach wykorzystano metodę elementów skończonych. W analizie zjawisk dielektroforezy i magnetoforezy metodą równoważnego dipola wyprowadzono odpowiednie wzory umożliwiające w łatwy, choć przybliżony sposób, obliczanie sił i momentów działających na cząsteczkę. Metoda oparta na tensorze naprężeń Maxwella pozwala na dokładne znajdowanie wartości sił i momentów, lecz kosztem skomplikowania obliczeń numerycznych. Rozważono przy tym dielektroforezę i magnetoforezę przy wymuszeniach polem stałym w czasie, jak i sinusoidalnie zmiennym. Na końcu podano istotne, z praktycznego punktu widzenia, wzory na zastępcze wartości współczynników przenikalności elektrycznej, magnetycznej i przewodności elektrycznej mieszanin i koloidów. Wszystkie problemy są ilustrowane odpowiednimi przykładami.

Spis Treści PDF
TytułHigh Frequency Methods for Condition Assessment of Transformers and Electrical Machines

Autorzy:Marek Florkowski, Jakub Furgał

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2013 Kraków
ISBN 978-83-7464-614-7
O książce
Monografia dotyczy zagadnień oddziaływania narażeń eksploatacyjnych na struktury wewnętrzne transformatorów i maszyn elektrycznych oraz możliwości oceny ich stanu metodami wysokoczęstotliwościowymi. Przedstawione zostały w niej, z uwzględnieniem literatury przedmiotu, oryginalne wyniki badań własnych autorów, w tym: analizy zjawisk wysokoczęstotliwościowych i rezonansowych występujących w uzwojeniach transformatorów i maszyn elektrycznych poddawanych działaniu szybkozmiennych udarów napięciowych powstających w sieciach elektrycznych, badania eksperymentalne z zastosowaniem metod wysokoczęstotliwościowych oraz komputerowe badania symulacyjne.

Spis Treści PDF
Fragment Książki PDF
TytułImpact of fast transient phenomena on electrical insulation systems

Autorzy:Barbara Florkowska, Marek Florkowski, Jakub Furgał, Józef Roehrich, Paweł Zydroń

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2012 Kraków
ISBN 978-83-7464-480-8
O książce
Monografia dotyczy zjawisk przejściowych powstających podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz ich oddziaływania na układy izolacyjne tych urządzeń. Jest to zespół narażeń elektrycznych przepięciowych, zarówno losowych, jak i zdeterminowanych parametrami znamionowymi napięć zasilających. Narażenia tego typu w warunkach pracy urządzeń elektrycznych ograniczają ich niezawodność i planowany czas pracy, są też przyczyną degradacji materiałów w układach izolacyjnych, przy czym intensywność i dynamika tych procesów zależą od poziomu natężenia pola elektrycznego, jego przebiegu czasowego i częstotliwości. Treścią monografii są analizy teoretyczne i wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez zespół Autorów w ramach realizowanego w latach 2008–2011 projektu rozwojowego i umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Intencją Autorów prac badawczych przedstawionych w monografii było, aby otrzymane wyniki poszerzyły wiedzę o mechanizmach narażeń szybkozmiennych, przyczyniły się do poprawy konstrukcji urządzeń elektroenergetycznych, a także pozwoliły na ulepszenie standardów w tej dziedzinie i zaleceń w zakresie technologii układów izolacyjnych.

Spis Treści PDF
Fragment Książki PDF
TytułINŻYNIERIA MATERIAŁOWA W ELEKTROTECHNICE

Autorzy:Barbara Florkowska,Jakub Furgał, Paweł Zydroń

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2012 Kraków
ISBN 978-83-7464-521-8
O książce
Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawiera materiały pomocnicze do dwudziestu ćwiczeń laborato­ryjnych w ramach przedmiotu inżynieria materiałowa w elektrotechnice. Ćwiczenia obejmują problematykę podstawowych grup materiałów stosowanych w elektrotechnice: przewo­dzących, elektroizolacyjnych, półprzewodników i magnetycznych. W opisie każdego ćwi­czenia znajdują się następujące hasła: charakterystyka i cel ćwiczenia, wprowadze­nie teoretyczne, wykonanie ćwiczenia (program ćwiczenia, metody pomiarowe, opracowanie wyników), sprawozdanie, literatura. Poszczególne ćwiczenia kończą się przykładami zadań i pytań kontrolnych.

Spis Treści PDF
TytułSYGNAŁY PROBIERCZE I POMIAROWE W TECHNICE WYSOKICH NAPIĘĆ I DIAGNOSTYCE WYSOKONAPIĘCIOWYCH UKŁADÓW IZOLACYJNYCH

Autorzy:Paweł Zydroń

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2011 Kraków
ISBN 978-83-7464-428-0
O książce ---

TytułMATERIAŁY ELEKTROTECHNICZNE PODSTAWY TEORETYCZNE I ZASTOSOWANIA

Autorzy:Barbara Florkowska, Jakub Furgał, Marek Szczerbiński, Romuald Włodek, Paweł Zydroń

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2010 Kraków
ISBN 978-83-7464-374-0
O książce
Podręcznik wyróżniony na XV Targach Książki w Krakowie w organizowanym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki.

Spis Treści PDF
Fragment Książki PDF
TytułDiagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych

Autorzy:Barbara Florkowska

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2009 Kraków
ISBN 978-83-7464-193-7
O książce
W książce omówiono podstawy teoretyczne procesów przemian w strukturach wysokonapięciowych układów izolacyjnych w warunkach narażeń eksploatacyjnych oraz aspekty techniczne metod badań urządzeń elektroenergetycznych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i inżynierów elektroenergetyków.

TytułELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM W PRZYKŁADACH I ZADANIACH

Autorzy:Antoni Cieśla

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2008 Kraków
ISBN 978-83-7464-204-0
O książce
Autor tej ksiązki stopniowo przekazuje uczącym się wiedzę z zakresu elektryczności i magnetyzmu w ujęciu polowym. Podręcznik zawiera przykłady i zadania z podstawowych działów elektromagnetyzmu. Kazdy z rozdziałów zawiera wstęp teoretyczny. Pojawiające się zagadnienia zilustrowane zostały przykładami teoretycznymi.

Spis Treści PDF
TytułMODELOWANIE PROCEDUR DIAGNOSTYCZNYCH W EKSPLOATACJI UKŁADÓW IZOLACYJNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Autorzy:Barbara Florkowska, Szczepan Moskwa, Wiesław Nowak, Romuald Włodek

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2006 Kraków
ISBN 83-7464-081-2
Spis Treści PDF
TytułWytrzymałość elektryczna gazowych układów izolacyjnych wysokich napięć

Autorzy:Barbara Florkowska

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2003 Kraków
ISBN 978-83-7464-480-8
TytułANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH IZOLACJI TRANSFORMATORA CHRONIONEGO ISKIERNIKOWYMI I BEZISKIERNIKOWYMI OGRANICZNIKAMI PRZEPIĘĆ

Autorzy:Jakub Furgał

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2003 Kraków
ISSN 0867-6631
O książce
Celem rozważań przeprowadzonych w pracy jest analiza zmian narażeń przepięciowych układu izolacyjnego transformatora, będących konsekwencją zastosowania beziskiernikowych ograniczników przepięć zamiast ograniczników iskiernikowych. Analizę wykonano wykorzystując wyniki obliczeń przepięć w transformatorze, powstających w warunkach eksploatacji. Opracowano model cyfrowy układu transformatora z ogranicznikami przepięć. Zastosowano model uzwojeń transformatora z parametrami skupionymi, wyznaczonymi przy wykorzystaniu zaproponowanych metod. W celu weryfikacji modelu prowadzono badania przepięć w transformatorze.

TytułMechanizmy, pomiary i analiza wyładowań niezupełnych w diagnostyce układów izolacyjnych wysokiego napięcia

Autorzy:Barbara Florkowska, Marek Florkowski, Romuald Włodek, Paweł Zydroń

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania2000 Kraków
ISBN 978-83-7464-480-8
TytułWyładowania niezupełne w układach izolacyjnych wysokiego napięcia

Autorzy:Barbara Florkowska

WydawnictwoWydawnictwo AGH
Rok i miejsce wydania1997 Kraków
ISBN 978-83-7464-480-8